صفحه نخست » خدمات ما
خدمات Arian Welcome Newcomers
6-راهنمایی شما برای برای تعیین سطح مدرسه فرزندانتان

راهنمایی شما برای برای تعیین سطح مدرسه فرزندانتان
در استان آنتاریو مدارس همه ساله بر اساس سطح علمی دانش آموزان هر مدرسه رتبه بندی می شوند. این سطح علمی توسط یک آزمون سراسری در سطح استان مشخص می گردد. ما نتایج آزمون های هر سال را به تازه واردینی که سطح علمی مدارس برایشان حائز اهمیت است ارائه خواهیم داد.