صفحه نخست » خدمات ما
خدمات Arian Welcome Newcomers
14-مشاوره شما برای باز کردن هر نوع حساب بانکی و گرفتن کارتهای اعتباری

- مشاوره شما برای باز کردن هر نوع حساب بانکی و گرفتن کارتهای اعتباری
باز کردن حساب بانکی و همچنین گرفتن کارت اعتباری در کانادا کاری سهل و ممتنع می باشد. به این معنی که اگرچه بازکردن حساب بانکی و یا گرفتن کارت اعتباری بسیار آسان و سهل به نظر می آید اما مطمئن باشید اولین گام زیربنایی شما برای ساختن اعتبار شما در کانادا می باشد. شرکت خدماتی آرین با برگذاری جلسه توجیهی قبل از باز کردن حساب بانکی به تازه واردین کمک می کند تا بانک صحیح را انتخاب کنند و با بیشترین مبلغ کارت اعتباری تایید صلاحیت شوند.